ŚLĄSKIE KADRY DPS VS. COVID-19


W sierpniu 2020 r. Powiat Żywiecki złożył w regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wniosek o przystąpienie do projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wniosek ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 219 900,00 zł.
Wsparcie finansowe udzielone w ramach grantu przeznaczone jest dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żywcu zaangażowanych bezpośrednio w opiekę nad mieszkańcami w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Wsparcie dotyczy:
- pokrycia kosztów zatrudnienia jednej osoby wykonującej pracę bezpośrednio z mieszkańcem, przez okres trzech miesięcy,
- wypłaty dodatków specjalnych przez okres trzech miesięcy dla pracowników DPS zajmujących się bezpośrednią pracą z mieszkańcem (m.in. opiekunowie, terapeuci, pracownicy socjalni, pokojowe, rehabilitanci)
- wypłaty dodatków specjalnych przez okres trzech miesięcy dla pracowników DPS, nie zajmujących się bezpośrednią pracą z mieszkańcem, którzy jednak realizują zadania bezpośredniej walki z COVID 19.

W ramach Projektu "Śląskie Kadry DPS vs COVID-19", Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego prowadzi w Porąbce Miejsca Czasowego Pobytu. Są one przeznaczone m.in. dla mieszkańców DPS-ów, którzy dla ochrony DPS przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powinni odbyć kwarantannę. Przebywając w MCP, mieszkańcy Domu są wielokrotnie testowani w kierunku zakażenia. Do DPS wracają wówczas, gdy istnieje pewność, co do braku zakażenia. Rozwiązanie MCP - z którego Dom Pomocy Społecznej w Żywcu chętnie korzysta - zapewnia większą ochronę mieszkańców i pracowników Domu przed ewentualnym zakażeniem i minimalizuje ryzyku rozszerzania się epidemii.