ODWIEDZINY MIESZKAŃCOW DPS

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ogromnym wzrostem zakażeń, istnieje konieczność przeorganizowania w okresie najbliższych trzech tygodni (od 21.01. do 11.02.2022 r.) odwiedzin mieszkańców.
Prosimy o przesunięcie odwiedzin na bezpieczny czas, celem ochrony siebie, mieszkańców i reszty społeczeństwa.
W miarę potrzeb prosimy o preferowanie w tym okresie kontaktów telefonicznych. Możemy też zorganizować kontakt on-line.
Prosimy w ww. okresie o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr 33 861 23 08.
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.REGULAMIN ODWIEDZIN
w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu
 
Niniejszy Regulamin Odwiedzin określa zasady odwiedzania Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, zwanego dalej Domem.
 
1.      Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych w godzinach 10.00 – 12.30 oraz 13.30 – 17.00 oraz po uprzednim uzgodnieniu z Pracownikiem socjalnym lub Kierownikiem Zespołu opiekuńczo-Terapeutycznego terminu i godziny odwiedzin, co jest podyktowane organizacją pracy i funkcjonowania Domu. Telefon do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00: 33 861 23 08.
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami (nieobejmującymi godzin ciszy nocnej) i bez wcześniejszego uzgodnienia, jednak wymagają zgody Dyrektora, Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego, Pracownika socjalnego, a pod ich nieobecność Opiekuna koordynującym dyżur.
3.      W sytuacjach nagłych i szczególnych mających miejsce w Domu, ustalone wcześniej odwiedziny mogą nie zostać zrealizowane.
4.      Mieszkaniec ma prawo wskazać osoby, których odwiedzin sobie nie życzy.
5.      Osoby będące pod wpływem alkoholu lub wykazujące agresywne zachowanie, nie zostaną wpuszczone na teren Domu.
6.      Osoby odwiedzające są odnotowywane w Rejestrze na Recepcji Domu, podając swoje dane personalne, wskazując kogo odwiedzają; mogą też zostać wylegitymowanie celem potwierdzenia tożsamości.
7.      Dodatkowo w czasie epidemii osoby odwiedzające zobowiązane są wypełnić kartę odwiedzającego, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8.      W czasie epidemii odwiedzający są zobowiązani poddać się pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, a podczas odwiedzin stosować obowiązkowo maseczkę ochronną, rękawiczki oraz inne wskazane przez osobę koordynującą odwiedziny środki zabezpieczające. W przypadku odwiedzin mieszkańców mających problem ze słuchem – osoba odwiedzająca musi być wyposażona w  przyłbicę.
9.       Odmawia się odwiedzin osobie, u której pomiar temperatury jest wyższy niż 37oC lub w ciągu 14 dni przed wizytą wystąpiły u niej objawy takie jak temperatura, kaszel, duszności lub inne niepokojące objawy mogące mieć związek z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
10.    Czas trwania wizyty to maksymalnie: 45 minut – w przypadku osób, które udokumentują pełne szczepienie (wraz z czasem nabycia pełnej odporności) lub posiadają negatywny wynik testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed wizytą) oraz 15 minut dla pozostałych osób.
11.    Podczas wizyt w czasie trwającej epidemii osoba odwiedzająca nie może poruszać się po terenie Domu bez towarzystwa pracownika Domu i jest zobowiązana zachować dystans 1,5 m do odwiedzanego i unikać z nim bezpośredniego kontaktu np. przytulania, całowania, podawania ręki.
12.  Osoba będąca na dyżurze w portierni Domu ma prawo wyprosić osobę odwiedzającą, która narusza zasady współżycia społecznego lub nie stosuje się do wymogów sanitarnych w czasie odwiedzin.
13.  Odwiedziny mogą być przyjmowane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (pokój gościnny wyposażony w środki dezynfekcyjne) lub w wyznaczonym miejscu w ogrodzie. Pokój gościnny musi być obowiązkowo wietrzony 15 minut przed i po każdej wizycie, a w miarę sprzyjającej aury – również w czasie wizyty. Po każdej wizycie pokój poddawany jest dezynfekcji.
14. Osoba odwiedzająca musi być wyposażona w maseczkę i rękawiczki, które zdezynfekuje na terenie DPS w obecności pracownika domu. W przypadku odwiedzin mieszkańców mających problem ze słuchem – osoba odwiedzająca musi być wyposażona w  przyłbice.
15. Dopuszczana liczba odwiedzających: 2 osoby, a w przypadku osób odwiedzających niezaszczepionych 1 osoba.
16. Paczki i przesyłki mieszkańcom w czasie epidemii należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem portierni, gdzie są dezynfekowane, a jeżeli nie jest to możliwe poddawane kwarantannie.17.  Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedzających w pokojach jednoosobowych, a w pokojach dwuosobowych za zgodą współmieszkańca, jednak w stanie epidemii odwiedziny w pokoju mieszkańca mogą odbywać się tylko w pokoju jednoosobowym i wyłącznie w przypadku, gdy mieszkaniec nie jest w stanie uczestniczyć w odwiedzinach w pokoju gościnnym czy w wyznaczonym miejscu w ogrodzie.
18.  Osoby odwiedzające, chcące obdarować mieszkańców lekami lub suplementami diety, mogą to uczynić wyłącznie po skonsultowaniu się z lekarzem prowadzącym lub opiekunem koordynującym dyżur.
19.   Obowiązuje zakaz przynoszenia osobom chorym na cukrzycę produktów zawierających cukier.
20.   Podczas odwiedzin odwiedzający ma obowiązek zachowywania się w sposób kulturalny, umożliwiania wykonywanie czynności służbowych przez personel Domu, niepalenia papierosów, niespożywania alkoholu.
21.   Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
22.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

21

Sty 2022

Czasowe ograniczenie odwiedzin

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ogromnym wzrostem zakażeń, istnieje konieczność przeorganizowania w okresie najbliższych trzech tygodni odwiedzin mieszkańców.
Prosimy o przesunięcie odwiedzin nabezpiueczny czas celem ochrony siebie, mieszkańców i reszty społeczeństwa.
W miarę potrzeb prosimy o preferowanie w tym okresie kontaktów telefonicznych. Możemy też zorganizować kontakt on-line.
Prosimy w ww. okresie o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr 33 861 23 08.
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Więcej