JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DPS W ŻYWCU

Krok 1. Złożenie wniosku-prośby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Żywcu (dalej DPS) do Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej OPS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma zamieszkać w DPS. Nie musi to być zrobione osobiście.

 

Krok 2. Pracownik socjalny OPS współpracując z rodziną kompletuje dokumenty - zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby oraz zbiera inne niezbędne dokumenty i informacje wynikające z przepisów.

 

Krok 3. OPS wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

 

Krok 4. OPS przekazuje decyzję kierującą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Żywcu, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w DPS.

 

Krok 5. PCPR w Żywcu wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS i na podstawie tej decyzji następuje przyjęcie do DPS w Żywcu.

 

Pobyt w DPS w Żywcu jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

 

Koszt utrzymania w DPS w Żywcu wynosi obecnie 5678,20 zł.

Koszt ten ustala corocznie Starosta Żywiecki i publikuje Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS w Żywcu tj. 70% dochodu jest niewystarczająca, wówczas odpłatność mogą ponosić osoby zobowiązane (współmałżonek, dzieci), jeżeli pozwala na to ich sytuacja dochodowa. W pozostałych przypadkach odpłatność jest zobowiązana ponosić Gmina, która skierowała daną osobę do DPS.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!