Raport dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego: Dom Pomocy Społecznej w Żywcu
Numer identyfikacyjny REGON: 002426018
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe:
E-mail sekretariatu podmiotu: dpszywiec@wp.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: dpszywiec@wp.pl
Telefon kontaktowy: 338612308
Data: 2021-03-30
Miejscowość: Żywiec
Lokalizacja siedziby podmiotu:
Województwo: WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat: Powiat żywiecki
Gmina: Żywiec (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
Podjazd samochodem jest możliwy pod samo wejście do budynku. Budynek posiada pochylnię doprowadzającą do wejścia głównego. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Budynek jest wyposażony w windę i podnośnik. Przy wejściu znajduje się portiernia, a osoba pełniąca tam dyżur udziela wszystkich niezbędnych informacji o lokalizacji pomieszczeń, wskazuje drogę
dojścia lub wzywa osobę towarzyszącą wchodzącemu. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; posiada oznakowane i oświetlone drogi ewakuacyjne oraz monitoring. Dojścia do ogólnoużytkowych pomieszczeń oraz poszczególnych biur, do których udają się interesanci, są wolne od barier architektonicznych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url: dps-zywiec.com
ID a11y-status: Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie: 2020-04-30
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Nie dotyczy
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Nie dotyczy
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
Na stronie DPS zastosowano moduły poprawiające dostępność, np. rozmiar czcionki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny: TAK
b. Kontakt korespondencyjny: TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych: TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: NIE
e. Przesyłanie faksów: TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online): NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty:  TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty): TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?:
NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? NIE