DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy  Społecznej w Żywcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-zywiec.com
 
Data publikacji strony internetowej: 2015-06-04
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-04-30. 
 
 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany) 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnetrzny. 
 
ASPEKT INFORMACYJNY
 
Strona www.dps-zywiec.com zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane
w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.
 
Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia:
Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.dps-zywiec.com spełnia wymagania w 88%.
Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.
 
Strona www została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design” w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie
do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 
Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
ZMIANA ROZMIARU STRONY
 
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. 
Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
 
OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
 
W stronie www.dps-zywiec.com  pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.
Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.
Na stronie internetowej nie występują filmy.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w osobnym oknie.
Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury)
– lub są skanami dokumentów.
W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
W stronie www.dps-zywiec.com znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów.
Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe,
także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w stronie Domu Pomocy Społecznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.
Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.
 
Dodatkowe informacje
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności
– klawisz TAB.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 
Osobą kontaktową jest Pani Izabela Imielska
e-mail: dpszywiec@wp.pl 
Kontakt telefoniczny: 
+48 33 861-23-08 
+48 33 861-03-59
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/